Określenie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Działy pokrewne » Prawo » Określenie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 29 stycznia 2002 r.

w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
(Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.)

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 40, poz. 150, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 50, poz. 261, z 1996 r. Nr 100, poz. 460, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 34) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są dla:
  1. dzieci w wieku do 4 lat - dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty jednego z rodziców, paszport,
  2. przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróży osobie niewidomej lub ociemniałej - jeden z dokumentów osoby niewidomej lub ociemniałej, o których mowa w § 6,
  3. przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji - jeden z dokumentów inwalidy, osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji albo osoby niepełnosprawnej, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2.
 2. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, dla dzieci w wieku do 4 lat, niekorzystających z oddzielnego miejsca do siedzenia - jest jeden z dokumentów stwierdzających wiek dziecka, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 2.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, są dla:

 1. przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróży osobie niewidomej lub ociemniałej - jeden z dokumentów osoby niewidomej lub ociemniałej, o których mowa w § 6,
 2. przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji - jeden z dokumentów inwalidy, osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji albo osoby niepełnosprawnej, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2.

§ 3.

 1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehablilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i z powrotem, są odpowiednio:
  1. dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły, ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym albo szkoły wyższej:
   1. legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
   2. legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt 2,
  2. dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do szkoły, ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym albo szkoły wyższej:
   1. legitymacja Polskiego Związku Niewidomych,
   2. legitymacja Polskiego Związku Głuchych,
   3. legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
   4. legitymacja Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
   5. duplikat zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
   6. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
   7. wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji,
   8. legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ.
 2. Przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej wraz z dokumentem, o którym mowa w ust. 1, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie) określające termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej.
 3. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jednego z rodziców lub opiekuna towarzyszącego dzieciom i młodzieży dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym, przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehablilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i z powrotem, są dokumenty dziecka określone w ust. 1 i 2.

§ 4.

 1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych dla emerytów i rencistów oraz ich współmałżonków, na których pobierane są dodatki rodzinne, są zaświadczenia wydane przez:
  1. terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
  2. regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”,
  3. Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce „Solidarność Weteranów Pracy”,
  4. Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Solidarność-80”,
  5. wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
  6. Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów „Weterani Pracy”,
  7. oddziały wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych,
  8. zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego,
  9. okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego,
  10. Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli,
  11. Komisję Krajową i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność” im. Księdza Jerzego Popiełuszki,
  12. zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,
  13. oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,
  14. terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.
 2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, ważne jest wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

§ 5.

 1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, dla:
  1. dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - jest dokument, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,
  2. osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, są odpowiednio:
   1. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,
   2. wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,
   3. legitymacja emeryta - rencisty wojskowego lub policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalnego o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
   4. legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ,
   5. wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji,
   6. wypis z orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
   7. zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji, na czas określony.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), b), e), f) i g), ważne są wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawionej.

§ 6.

 1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, dla osób niewidomych lub ociemniałych są odpowiednio:
  1. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,
  2. wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,
  3. legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
  4. legitymacja Polskiego Związku Niewidomych,
  5. legitymacja Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdzające inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, ważne są wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

§ 7.

 1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są dla:
  1. dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, do ukończenia 24 roku życia - legitymacja szkolna,
  2. studentów do ukończenia 26 roku życia - legitymacja studencka,
  3. słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, do ukończenia 26 roku życia - legitymacja słuchacza kolegium,
  wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku odpowiednio ucznia lub studenta, jeżeli nie jest on określony w tych legitymacjach.
 2. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, dla studentów - obywateli polskich studiujących za granicą, do ukończenia 26 roku życia, są odpowiednio:
  1. legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą,
  2. międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC), wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku studenta, jeżeli nie jest on określony w tych legitymacjach.

§ 8.

 1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, z miejsca zamieszkania do szkoły, szkoły wyższej i z powrotem, są dla:
  1. dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, do ukończenia 24 roku życia - legitymacja szkolna,
  2. studentów do ukończenia 26 roku życia - legitymacja studencka,
  3. słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, do ukończenia 26 roku życia - legitymacja słuchacza kolegium,
  wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku odpowiednio ucznia lub studenta, jeżeli nie jest on określony w tych legitymacjach
 2. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, z miejsca zamieszkania do szkoły, szkoły wyższej i z powrotem, na podstawie biletów imiennych miesięcznych szkolnych, są dla:
  1. dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, do ukończenia 24 roku życia - legitymacja szkolna,
  2. studentów do ukończenia 26 roku życia - legitymacja studencka,
  3. słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, do ukończenia 26 roku życia - legitymacja słuchacza kolegium,
  wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku odpowiednio ucznia lub studenta, jeżeli nie jest on określony w tych legitymacjach.

§ 9.

 1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych, dla:
  1. nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  2. nauczycieli akademickich
  - są legitymacje odpowiednio nauczyciela lub nauczyciela akademickiego.
 2. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, z miejsca zamieszkania do szkoły, szkoły wyższej i z powrotem, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, dla:
  1. nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  2. nauczycieli akademickich
  - są legitymacje odpowiednio nauczyciela lub nauczyciela akademickiego.

§ 10.

Dokumenty określone w dotychczas obowiązujących przepisach, zawierające wpisy o uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów albo o wysokości ulgi przy przejazdach obowiązujących do dnia 30 stycznia 2002 r., poświadczają uprawnienia do ulgowych przejazdów na zasadach i w wysokości określonej w ustawie z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 34) do czasu uaktualnienia wpisu o wysokości przysługującej ulgi lub wymiany dokumentu.

§ 11.

Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1992 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 101, poz. 516, z 1994 r. Nr 60, poz. 250, z 1997 r. Nr 101, poz. 641, z 1998 r. Nr 128, poz. 851 oraz z 2001 r. Nr 128, poz. 1435).

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2002 r.

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54