Logowirówki logopedyczne - ćwiczenia poprawnej wymowy (głoski, sylaby, logotomy, wyrazy) - program komputerowy

Poradnik Logopedyczny » Gabinet » Pomoce multimedialne » Logowirówki logopedyczne - ćwiczenia poprawnej wymowy (głoski, sylaby, logotomy, wyrazy) - program komputerowy

Program można wykorzystać w szeroko rozumianej profilaktyce logopedycznej, ale również podczas korygowania wad wymowy, automatyzacji skorygowanych głosek i terapii złożonych zaburzeń mowy, do rozwijania percepcji słuchowej, ćwiczeń artykulacyjnych oraz kinestezji artykulacyjnej (czucia ułożenia narządów mowy właściwego poszczególnym głoskom), a także w przypadku występujących trudności w opanowaniu czytania i pisania. Z powodzeniem można je wykorzystać w pracy z dziećmi z autyzmem, afazją, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym i osobami dorosłymi (np. z afazją, dyzartrią).

Zawarty na CD zestaw ćwiczeń adresowany jest głównie do logopedów, studentów logopedii, pedagogów, nauczycieli nauczania zintegrowanego i klas integracyjnych, psychologów i reedukatorów oraz rodziców pracujących z dziećmi, które mają trudności w nabywaniu umiejętności w zakresie rozwoju mowy, czytania i pisania.

Zastosowanie Logowirówek logopedycznych (ćwiczeń głoskowych, logotomowych, sylabowych) ma na celu kształtowanie skojarzeń sposobów powstania dźwięków z ich graficznymi odpowiednikami, jakim są litery, ale również ćwiczenie wrażliwości słuchowej na dźwięki mowy i pamięci słuchowej. Zadaniem dziecka jest wykonywać proponowane ćwiczenia, angażując przede wszystkim percepcję słuchową w myśl zasady: posłuchaj i powtórz, posłuchaj i uzupełnij. Odpowiednio dobrane ćwiczenia mają na celu stopniowe poszerzanie pola spostrzeżeniowego z litery na sylabę, zachęcają osobę usprawnianą do globalnego postrzegania i zapamiętywania sylab i krótkich wyrazów o dużej częstotliwości występowania w języku.

Program zawiera: zbiór sześciu profesjonalnie udźwiękowionych zestawów pomocy do rozwijania percepcji słuchowej i utrwalania poprawnej wymowy samogłosek i łączenia ich ze spółgłoskami przy budowaniu sylab, logotomów i wyrazów. Na wirujących kołach Logowirówek można wybrać dowolne kombinacje liter (samogłoska i spółgłoska, dwie samogłoski i spółgłoska albo dwie spółgłoski i samogłoska), które pojawiają się w okienku. Zadaniem jest poprawne powtarzanie utworzonych sylab, logotomów lub wyrazów za lektorem. Ćwiczenia z Logowirówkami krok po kroku pomogą w utrwalaniu nowo poznanych głosek (ćwiczenia artykulacyjne i fonacyjne), w automatyzacji wymowy nowej głoski w sąsiedztwie innych głosek, a także wprowadzą dziecko na drogę poprawnej wymowy oraz czytania i pisania. Zabawy w tworzenie sylab, logotomów lub wyrazów znakomicie przygotowują do czytania metodą sylabową, bowiem kształtują analizę i syntezę słuchową. Poziom rozwoju percepcji słuchowej w zasadniczy sposób wpływa na postępy w rozwoju mowy i decyduje o możliwościach opanowania trudnej sztuki czytania i pisania.

Zagadki słuchowe – zabawa dźwiękami mowy, polegająca na dopasowaniu usłyszanych w głośniczkach dźwięków mowy (głoski, logotomy, sylaby) do odpowiadających im znaków literowych. Dziecko musi z całości słuchowej (np. sylaba) wyodrębnić poszczególne dźwięki, a następnie każdemu z nich przyporządkować odpowiadające im znaki graficzne. Dzieci, które dobrze opanowały syntezę fonemową i potrafią wiązać fonemy z literami mogą przystąpić do nauki czytania.

Puzzle sylabowe – zabawa polega na złożeniu elementów obrazka w całość. Puzzle mają wpisaną nazwę obrazka, a jej fragmenty można odsłuchać klękając na wybrane sylaby.

Sylaby – ćwiczenia polegające na podpisywaniu obrazków wybranymi z zestawu sylabami. Sylaby są udźwiękowione, co pozwala usłyszeć je z osobna i w ciągu fonicznym, gdy obrazek zostanie poprawnie podpisany zgodnie z kierunkiem pisania, tj. od lewej do prawej strony. Analiza słuchowa oznacza podział wyrazu na sylaby, logotomy lub fonemy, zaś synteza słuchowa oznacza połączenie danych elementów w jeden wyraz mający formę i znaczenie. Analiza i synteza sylabowa, logotomowa, logotomowo-fonemowa i fonemowa ćwiczy sprawność analizatora słuchowego i jest wykorzystywana w procesie przygotowania do nauki czytania i pisania.

Sylaba - część wyrazu zawierająca samogłoskę, najczęściej pozbawiona znaczenia.

Logotom - taka część wyrazu, która kończy się na spółgłoskę, zwykle pozbawiona znaczenia

Uzupełnianki literowe – ćwiczenia polegające na tworzeniu podpisów do obrazków, tj. odsłuchaniu nazw obrazków, identyfikacji brakujących dźwięków mowy i powiązanie ich z graficznym zapisem literowym, a następnie wstawieniu w puste okienka brakujących liter lub dwuznaków: sz, rz, cz, ch, dz, dż, dź w nagłosie, śródgłosie i wygłosie (na początku, wewnątrz, na końcu wyrazu). W zestawie znajdują się wyrazy, w których brakuje tylko głoski początkowej albo końcowej, jak również pary obrazków, których nazwy różnią się jedną głoską, np.: kura – góra, kosa – koza, gra – kra i inne. Ćwiczenia można wykorzystać do prowadzenia treningów słuchowych: ćwiczeń percepcji słuchowej, słuchu fonemowego (mownego), ćwiczenia kompetencji i sprawności fonologicznej oraz do utrwalania poprawnej wymowy, czytania i pisania.

Drukowanie – do Logowirówek logopedycznych zostały załączone artykulacyjne karty ćwiczeń, które można wydrukować. Ćwiczenia zawierają materiał literowy do automatyzacji wymowy wybranej spółgłoski w połączeniu z samogłoskami

Program zawiera ćwiczenia językowe o zróżnicowanym poziomie trudności, kształtują one takie sprawności jak:

POCZUCIE SPRAWSTWA – dziecko uświadamia sobie, że posługiwanie się myszką komputerową wywołuje określony efekt na ekranie komputera; dziecko „odkrywa” (uświadamia sobie) aspekt fonologiczny języka;

PERCEPCJA SŁUCHOWA – dziecko uczy się uważnego słuchania, koncentrowania uwagi na dźwiękach mowy, identyfikowania i różnicowania bodźców akustycznych i wzrokowych (litery i głoski, sylaby i wyrazy), porównywania ich i naśladowania. Dziecko uczy się dokonywania analizy i syntezy słuchowej (scala wyrazy z sylab, uzupełnia wyrazy brakującymi literami/głoskami);

KINESTEZJA ARTYKULACYJNA – dziecko poprzez wielokrotne powtórzenia danych głosek (w sąsiedztwie innych), w celu osiągnięcia pełnego automatyzmu we właściwym układaniu narządów mowy dla konkretnej głoski, a także automatyzmu w sprawnym przechodzeniu od jednej artykulacji do drugiej, rozwija poczucie pozycji i ruchów narządów mowy względem siebie, właściwych poszczególnym głoskom;

SPOSTRZEGANIE – dziecko uczy się spostrzegać cechy charakterystyczne liter i głosek, rozpoznawać różnice;

PERCEPCJA WZROKOWA I KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA – dziecko doskonali umiejętność fiksowania wzroku oraz uczy się angażować jednocześnie wzrok i ruch (artykulacje) w wykonanie wybranego zadania;

KOORDYNACJA SŁUCHOWO- RUCHOWA – dziecko uczy się skupiać uwagę na bodźcach słuchowych, rozwija wrażliwość słuchową, rozwija umiejętność jednoczesnego angażowania słuchu i ruchu w wykonanie zadania i rozpoznawania liter (graficzne odpowiedniki głosek), ćwiczy umiejętność poprawnego powtarzania wzorców mownych: głosek, sylab, logotomów, wyrazów;

KOORDYNACJA WZROKOWO-SŁUCHOWO-RUCHOWA – dziecko kształtuje umiejętność jednoczesnego angażowania wzroku, słuchu oraz motoryki narządów mownych w wykonanie określonego zadania; uczy się wzorców kinestetyczno-ruchowych (powtarzanie za lektorem głosek we wszystkich możliwych pozycjach);

PAMIĘĆ I AUTOKONTROLA SŁUCHOWA – dziecko rozwija umiejętność kojarzenia wzorców z odpowiednimi desygnatami i pojęciami, rozwija pamięć fonetyczną, tj. umiejętność pamiętania jednostek nieznaczących języka: sylab, logotomów, fonemów, rozwija również autokontrolę słuchową, tj. zdolność identyfikowania popełnianych błędów wymowy. W programie istnieje ponadto możliwość drukowania ćwiczeń.

Ilość ćwiczeń:

  • Zbiór sześciu udźwiękowionych logowirówek do rozwijania percepcji słuchowej i utrwalania poprawnej wymowy;
  • 40 puzzli obrazkowo-sylabowych – składanie obrazków i czytanie wyrazów sylabami;
  • Zabawy słuchowe – dopasowywanie usłyszanych dźwięków (głosek, logotomów, sylab) do odpowiednich znaków literowych (49 zestawów);
  • 35 układanek sylabowych – podpisywanie obrazków sylabami;
  • Ponad 100 uzupełnianek – uzupełnianie podpisów obrazków brakującymi literami lub dwuznakami;
  • Artykulacyjne karty ćwiczeń do wydruku.

Program działa w systemie operacyjnym Windows (również na systemie Vista), nie wymaga instalacji.

Rok wydania: 2009
Oprawa: pudełko CD
Producent: U.I. - Jolanta Łukowska

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54