Muzykoterapia formą oddziaływania w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego

Metody i programy » Rewalidacja » Muzykoterapia formą oddziaływania w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego

W myśl zasady głoszonej przez Marię Grzegorzewską, że: „nie ma kaleki jest człowiek”, należy w maksymalnym stopniu wykorzystać w procesie dydaktyczno-wychowawczym wszystkie te czynniki, które mogą choć w minimalnym stopniu korzystnie wpływać na rozwój dziecka. Jednym z takich czynników jest muzyka.

Coraz częściej można zauważyć stosowanie muzyki jako czynnika terapeutycznego w pracy z dziećmi przewlekle chorymi, upośledzonymi umysłowo jak i również z porażeniem mózgowym. Kolejne zagadnienie na temat terapeutycznych zadań muzyki w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi dotyczy muzykoterapii i jej oddziaływania na dzieci z porażeniem mózgowym.

Muzykoterapia jest jedną z najstarszych form oddziaływania na psychikę człowieka i wykorzystania jej wpływu do celów terapeutyczno - wychowawczych. Niewątpliwie, ma ona działanie terapeutyczne (rewalidacyjne) zwłaszcza przy porażeniu mózgowym.

Podstawowym celem zajęć muzykoterapeutycznych wśród dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, jak również wśród innych dzieci niepełnosprawnych jest odkrycie wszelkich, nawet minimalnych możliwości ich rozwoju we wszystkich muzycznych i nie muzycznych dziedzinach działalności. Punktem wyjściowym zdaje się być poprawa obrazu własnej osoby, która korzystnie wpływa na motywację dziecka do doskonalenia umiejętności słuchowych, koordynacji ruchowej, zdolności porozumiewania się itp.

Muzykoterapia ma wiele wspólnego z medycyną. Związek między muzyką a medycyną sięga początków historii ludzkości. Leczenie muzyką znane było już w starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie.

Udział dziecka w zajęciach muzykoterapii jest pewnym wyzwaniem, możliwością pokazania swoim rówieśnikom zdolności jakie ono posiada. Dziecko musi czuć się potrzebne, kimś ważnym w czasie trwania zajęć z muzykoterapii, a przede wszystkim muzyka musi mu dostarczyć przyjemności. W jednej z publikacji Czytamy: zajęcia muzykoterapeutyczne powinny dostarczać dziecku wielu przyjemności, nie zagrażających doznań emocjonalnych oraz przeżyć estetycznych. Podstawową formą kontaktu jest śpiew i rytmika. Muzyka w przypadku dziecięcego porażenia mózgowego jest nie tylko formą porozumiewania się, ale i również formą wyładowania emocjonalnego i wyrażenia siebie. Dokładnie na ten temat pisze M. Konopczyński. Muzyka to środek ułatwiający wyładowanie niezaspokojonych uczuć i popędów, dynamizujących i stymulujących, ożywiający fantazję, zaprowadzający rytm, synchronizację i lad funkcji psychofizycznych, ułatwiający ujawnienie własnego, ekspresyjnego zachowania się, wyrażania siebie. Specyficzna rola muzyki polega na tym, iż posługuje się ona mową złożoną z semantycznych symboli brzmieniowych, komunikując treści, jakich nie są w stanie przekazać ani słowa ani obrazy.

Specjalną formą muzykoterapii i wywodzącą się z technik Carla Orffa rozwinęła Gertruda Orff. Dla przedstawienia istoty tej terapii udzielimy głosu samej Gertrudzie Orff: „Muzykoterapia Orffa jest terapią wielosensoryczną. Środki muzyczne, takie jak: fonetyczno-rytmiczna mowa, swobodny i uporządkowany rytm, ruch, melodia mowy i śpiewu oraz ręczne instrumenty są tak wykorzystywane, aby odpowiadały wszystkim zmysłom. Dzięki tym wielosensorycznym impulsom możliwe jest także stwierdzenie, gdzie ważny organ zmysłowy wypada lub jest uszkodzony. W spontaniczno-kreatywnej współpracy dziecko może i powinno swobodnie formułować swój sposób wyrażania się i wykorzystywać to w relacjach społecznych”.

Tak jak dzieło Carla Orffa pod tytułem „Muzyka dla dzieci”, tak również terapia Gertrudy Orff jest przeznaczona dla dzieci głuchych, niewidomych, ruchowo niesprawnych, upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami w zachowaniu. Muzykoterapia Orffa Wykorzystuje takie środki wyrazu jak śpiew, ruch i proste instrumenty. Podstawową formą kontaktu z dziećmi a porażeniem mózgowym jest śpiew i rytmika.

Prowadząc muzykoterapię trzeba pamiętać o zaspokajaniu potrzeb rozwojowych, które są typowe dla dzieci na określonych etapach rozwoju w określonym wieku, a w warunkach izolacji od środowiska rodzinnego nabierają szczególnego znaczenia. Są to potrzeby:

 • kontaktu emocjonalnego - czułości, miłości, bliskości, wyłączności, wzajemnego zaufania, wzajemnego rozumienia się, intymności,
 • aktywności psychoruchowej - dotyczącej grania na instrumentach muzycznych, śpiewania, zabawiania się na placu zabaw,
 • udzielania sobie wzajemnie pomocy , współdziałania,
 • samodzielności, zaradności,
 • uznania społecznego, przy nasilonym często poczuciu mniejszej wartości w związku z chorobą,
 • ekspresji emocjonalnej, tworzenia pomysłów, uwalniania fantazji.

muzykoterapiaWarto również zwrócić uwagę na oddziaływania muzykoterapii w dziecięcym porażeniu mózgowym, a konkretnie mam tu na myśli ćwiczenia, które mają na celu usprawnianie i rewalidowanie uczniów oraz rozwijanie w nich zdolności muzycznych.

U dzieci z porażeniem mózgowym rozwój psychoruchowy jest często zaburzony. Celem ćwiczeń jest więc stymulacja tego rozwoju zarówno w zakresie funkcji fizycznych jak i psychicznych. Ćwiczenia obejmują:

 • rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej,
 • ćwiczenia rozluźniające,
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo - ruchowej,
 • kształcenie orientacji i stosunków przestrzennych, orientacji w czasie i miejscu,
 • rozumienie i zapamiętywanie poleceń,
 • wyrabianie szybkiej reakcji na dany bodziec z otoczenia,
 • usprawnianie analizy i syntezy słuchowej,
 • ćwiczenie funkcji pamięci,
 • rozwijanie twórczej aktywności dziecka,
 • kształcenie i rozwijanie uwagi dowolnej,
 • wybrane ćwiczenia logopedyczne i elementy logorytmiki.

muzykoterapiaPowyższe przykłady ćwiczeń z pewnością przydatne są w pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym, usprawniają, wyrabiają i rozwijają rozwój psychoruchowy. Muzykoterapia odgrywa ogromną rolę w stymulacji wcześniej przeze mnie wspomnianego rozwoju psychoruchowego. Okazuje się być wartościową metodą leczniczą, gdyż wyzwala spontaniczność reakcji, pobudza motywację do aktywności psychoruchowej, poprawia komunikację w grupie, rehabilituje sprawności percepcyjno - motoryczne. Sesje muzykoterapeutyczne powinny mieć przebieg zarówno zmienny jak i elastyczny wykorzystując każdy przejaw aktywności dziecka i utrwalając minimalne nawet osiągnięcia i próby.

Omawiane właściwości i zalety muzyki są niezmiernie przydatne w muzykoterapii, która jest stosowana nie tylko w celach leczniczych, lecz także profilaktycznych i wychowawczych. Muzyka zaspokaja bowiem potrzebę przeżyć estetycznych i jest przyczyną bezinteresownych wzruszeń. Oprócz działania relaksującego pobudza do aktywności władze umysłowe i uczucia, a doznania estetyczne staja się elementami katastycznymi, „oczyszczającym” oraz zmniejszającym napięcie i lęk.

Omawiając zastosowanie muzykoterapii, nie można pominąć jej metod. Ze względu na sposób organizacji działań leczniczych najczęściej stosuje się podział na muzykoterapię indywidualną i grupową. Przez muzykoterapię indywidualną należy rozumieć leczenie muzyką osobno każdego pacjenta przez dłuższy lub krótszy czas. W tym przypadku postępowanie lecznicze uzależnione jest od wzajemnego stosunku terapeuta - pacjent oraz od celowości doboru środków muzycznych. Żychowska również stosuje podział na muzykoterapię indywidualną i grupową. Metody te stosuje się w sposób czynny i bierny, tj. jako muzykoterapię receptywną i aktywną, czyli ukierunkowaną lub bez ukierunkowania.

muzykoterapia muzykoterapia

Muzykoterapia indywidualna

Zadaniem muzykoterapii indywidualnej może być intensyfikowanie efektów rozmowy psychoterapeutycznej. Jest ona wtedy metodą pomocniczą w całym postępowaniu leczniczym. Inną metodą wspomagającą rozmowę psychoterapeutyczną jest spowodowanie reakcji afektycznej za pośrednictwem muzyki, dzięki czemu powinno nastąpić starcie z nerwicową sytuacją konfliktową.

Muzykoterapia grupowa

W Kinderszentru przy Uniwersytecie w Monachium od ponad 20 lat prowadzona jest muzykoterapia grupowa dla dzieci neurotycznych w wieku szkolnym, której program opracowała i stosuje Gertruda Orff. Kładzie w niej nacisk na grę na instrumentach, takich jak np. perkusja dziecięca czy instrumentarium C. Orffa. Autorka omawianej koncepcji muzykoterapii zaleca wielozmysłowe traktowanie instrumentu. Chodzi o to, aby dziecko mogło go dotykać, obserwować i używać nie tylko „w sposób akustyczny”. Z kolei Lewandowska uważa, że stosowanie muzykoterapii grupowej wymaga przeprowadzenia odpowiedniego doboru grupy co do ilości osób (zwykle od 6 do 12), płci, wykształcenia, diagnozy cech osobowości, poziomu kultury muzycznej, upodobań muzycznych itp. Muzykoterapia grupowa może być ukierunkowana (tzw. dyrektywna), bądź nie ukierunkowana (tzw. nie dyrektywna). W przypadku nie ukierunkowanej muzykoterapii grupowej pacjentom proponuje się udział w przygotowanym programie muzycznym w formie jakiejś imprezy muzycznej z prelekcją na temat muzyki, koncertu, recitalu, czy odtwarzania muzyki z taśm. Z kolei w ukierunkowanej muzykoterapii grupowej sama grupa musi być czynna, gdyż nie prezentuje się jej żadnego gotowego programu. Zadania dla grupy muszą być tak przemyślane, aby pojedynczy członkowie byli bez przerwy aktywizowani. Zakłada się, że w czasie aktywnej działalności muzycznej jednostka będzie musiała ścierać się ze sposobami swego złego zachowania, a także będzie musiała kierować uwagę na wydarzenia somatyczne związane z czynnościami własnego ciała, np. rozluźnianie i napinanie mięśni szyi, krtani podczas śpiewania.

Muzyka jest rzeczą istotną dla człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Ma ona ogromny wpływ na jego rozwój, a w szczególności ważną rolę odgrywa w terapii i edukacji dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

Autor: Radosław Witkowski
nauczyciel muzyki w ZSO Nr 7 Sp. w Płocku

Bibliografia:

 1. Lewandowska K.: Muzykoterapia dziecięca,
 2. Banaszek G.: Mózgowe porażenie dziecięce w: Tu jesteśmy nr 8, Warszawa 1996,
 3. Stadnicka J.: Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. Warszawa 1998, WS i P.
 4. Żychowska T.: Terapeutyczno-wychowawcze walory muzyki w: Wychowanie muzyczne w szkole nr 2, 1999,
 5. Konopczyński M.: Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. 1996 MEN.

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54