Certyfikat zawodowy logopedy - cele i zasady

Inne » Certyfikat zawodowy logopedy - cele i zasady

Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym posiadanie pełnych kwalifikacji zawodowych logopedy. Jest przede wszystkim wyrazem dążenia środowiska logopedów polskich do dostosowania standardów zawodowych do wymogów Unii Europejskiej.

Certyfikat zawodowy wydaje Komisja ds. Kształcenia i Certyfikatów Zawodowych działająca przy Zarządzie Polskiego Związku Logopedów na wniosek osoby zainteresowanej. Komisję powołuje Zarząd Polskiego Związku Logopedów w porozumieniu z zarządami ogólnopolskich organizacji zrzeszających logopedów.

Główną intencją przyznawania certyfikatu zawodowego logopedy jest uporządkowanie i ujednolicenie kształcenia logopedów w Polsce. Otóż do 1989 roku w Polsce istniało kilka głównych ośrodków akademickich kształcących logopedów, a ich absolwenci otrzymywali tytuł logopedy dyplomowanego. Szkoły te miały podobny (jednakże nie identyczny) program, trwały cztery semestry i obejmowały podobną liczbę godzin. Wydaje się, że prezentowały także podobny poziom kształcenia, choć każda z nich posiadała specyfikę, która przyciągała słuchaczy o określonych zainteresowaniach. W tym samym czasie szkolono również nauczycieli, którzy w krótszym cyklu kształcenia (dwa lub trzy semestry, niekiedy były to krótkie kursy) zdobywali „kwalifikacje” logopedy szkolnego. Po 1989 roku, gdy zaczęły powstawać kolejne państwowe i prywatne ośrodki kształcenia logopedów, sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. Kwalifikacje zawodowe logopedy otrzymywały osoby o całkowicie różnych doświadczeniach edukacyjnych wynikających z różnego czasu trwania studiów. Można sądzić, iż znaczna liczba tak przygotowywanych do pracy logopedów nie jest gwarancją odpowiedniej jakości usług klientom (pacjentom) a przecież często są nimi dzieci, dla których właściwy rozwój mowy jest fundamentem prawidłowo przebiegającej kariery szkolnej jak i zawodowej. Ponadto, na rynku pracy pojawiły się osoby o słabym, niekiedy zbyt powierzchownym przygotowaniu zawodowym i przez to stawiające znacznie niższe wymagania pracodawcom. Wymagania te dotyczą zarówno płacy jak również warunków, w jakich praca logopedy powinna być wykonywana. Dlatego też Komisja do spraw kształcenia i certyfikatów zawodowych opracowała Regulamin Przyznawania Certyfikatu Zawodowego Logopedy oraz dokumentację potrzebną do wystąpienia o nadanie Certyfikatu. Dokumenty te można pobrać ze strony http://www.logopeda.org.pl lub otrzymać od przewodniczących Wojewódzkich Organizacji Związkowych (adresy znajdziesz na w/w stronie). Dokumentację potrzebną do wystąpienia o nadanie Certyfikatu należy wypełnić i przekazać przewodniczącemu odpowiedniej Wojewódzkiej Organizacji Związkowej. O spełnieniu wymagań potrzebnych do otrzymania Certyfikatu decyduje Komisja do spraw Kształcenia i Certyfikatów, która zbiera się dwa razy w roku w celu rozpatrzenia wniosków. Certyfikat Zawodowy Logopedy nadaje Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów.

Regulamin przyznawania certyfikatu zawodowego logopedy

I. Osoby uprawnione do uzyskania certyfikatu

§ 1

Certyfikat zawodowy wydaje się logopedom posiadającym tytuł magistra lub lekarza medycyny.

§ 2

Certyfikat zawodowy wydaje się logopedom posiadającym pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów logopedycznych:

 1. Akceptowane są świadectwa uzyskane najpóźniej do końca roku akademickiego 2002/2003 przez absolwentów:
  1. 4-semestralnych logopedycznych studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe,
  2. 3-semestralnych logopedycznych studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe w wymiarze przynajmniej 450 godzin dydaktycznych i praktycznych,
  3. studiów stacjonarnych ze specjalnością logopedyczną.
 2. Począwszy od roku akademickiego 2002/2003 akceptowane będą świadectwa uzyskane przez absolwentów:
  1. 4-semestralnych logopedycznych studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe w wymiarze minimum 600 godzin dydaktycznych i praktycznych,
  2. magisterskich studiów ze specjalnością logopedyczną w wymiarze minimum 1200 godzin zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu logopedy,
  3. magisterskich studiów logopedycznych.

§ 3

Osoby pragnące otrzymać certyfikat zawodowy a nie spełniające warunków wymienionych w §2. pkt. 1-2 mogą uzupełnić wykształcenie na logopedycznych studiach uzupełniających organizowanych przez szkoły wyższe.

§ 4

Certyfikat zawodowy wydaje się logopedom z przynajmniej dwuletnim stażem pracy.

II. Wymagana dokumentacja

§ 5

Osoba ubiegająca się o certyfikat zobowiązana jest do przedłożenia następujących dokumentów:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub lekarskich,
 2. odpis świadectwa ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych lub świadectwa (zaświadczenia) ukończenia studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną,
 3. dokument (indeks, zaświadczenie uczelni) informujący o liczbie godzin objętych programem studiów logopedycznych,
 4. zaświadczenie o zatrudnieniu na  stanowisku logopedy w okresie minimum 2 lat
 5. kserokopia dowodu uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości ustalonej przez Zarząd Polskiego Związku Logopedów.

Postanowienia końcowe

§ 6

Sprawy nie objęte Regulaminem przyznawania certyfikatu zawodowego logopedy rozstrzyga w szczególnych przypadkach Zarząd Polskiego Związku Logopedów kierując się zasadami regulaminu.

Opracowanie - Marzena Mieszkowicz - neurologopeda

Materiał opracowany jest na podstawie informacji PZL zamieszczonych na stronie: http://www.logopeda.org.pl

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54