KODEKS ETYCZNY POLSKIEGO ZWIĄZKU LOGOPEDÓW - projekt

Inne » KODEKS ETYCZNY POLSKIEGO ZWIĄZKU LOGOPEDÓW - projekt

Podstawowym obowiązkiem logopedów jest rzetelne prowadzenie diagnozy i terapii logopedycznej, systematyczne pogłębianie wiedzy. Logopedzi powinni prezentować wysoki poziom etyczny i zawodowy, tak pod kątem dobra pacjenta, jak i reputacji zawodowej. Niniejszy KODEKS prezentuje wytyczne wykonywania zawodu logopedy w Polsce.

1. Odpowiedzialność osobista

 1. Logopedzi czynni zawodowo, członkowie Polskiego Związku Logopedów, powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem Polskiego Związku Logopedów.
 2. Logopedzi winni dobrze znać język polski zarówno w mowie, jak i w piśmie.
 3. Logopedzi winni podnosić kwalifikacje i doskonalić się zawodowo tak, aby móc oferować pacjentom usługi logopedyczne na najwyższym poziomie.
 4. Logopedzi powinni ograniczyć działalność, o ile nie przynosi ona właściwych efektów dla pacjenta lub dla zawodu.
 5. Logopedzi powinni respektować obowiązujące normy społeczne.
 6. Logopedzi powinni unikać wykonywania czynności zawodowych leżących w kompetencji innych, pokrewnych zawodów.
 7. Logopedzi powinni w sposób uczciwy informować pacjentów o skuteczności stosowanych metod diagnozy czy terapii.

2. Działalność zawodowa

 1. Logopedzi powinni dbać o autorytet zawodu i dostosować się do przyjętych określonych standardów.
 2. Logopedzi mogą się reklamować i zabiegać o pacjentów stosownie do posiadanych kwalifikacji i umiejętności. Muszą pamiętać o tym, że ich postawa zawodowa winna być godna naśladowania. Wszystkie ogłoszenia w informatorach lub ulotkach powinny być wyważone i skromne w swojej formie. Powinny zawierać imię i nazwisko, tytuł zawodowy, dni i godziny przyjmowania pacjentów oraz numer telefonu, a także zakres oferowanych usług.
 3. Logopedzi nie powinni uzależniać prowadzenia terapii od możliwości uzyskania awansu zawodowego lub korzyści finansowych.
 4. Logopedzi nie powinni kierować pacjentów do innych specjalistów w celu osiągania korzyści osobistych.
 5. Logopedzi włączeni w promocję i opracowywanie pomocy logopedycznych, książek i innych materiałów do diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji językowej powinni prezentować je w fachowy i obiektywny sposób.
 6. Logopedzi pracujący w państwowych lub prywatnych instytucjach nie powinni akceptować zasad lub wytycznych, które kolidują z ich zawodową niezależnością lub ją ograniczają ; powinni wspierać kolegów w obronie ich zawodowej niezależności.
 7. Wykwalifikowani logopedzi powinni czuć się odpowiedzialni za kształcenie i praktykę zawodową studentów logopedii.
 8. Logopedzi nie powinni współpracować z osobami uprawiającymi zawód logopedy nielegalnie lub w sposób nierzetelny. Kwalifikowani logopedzi nie powinni dawać / pożyczać, sprzedawać/ materiałów do diagnozy i terapii osobom niewykwalifikowanym; mogą natomiast wspomagać tymi materiałami innych logopedów lub studentów logopedii.
 9. Logopedzi nie powinni kierować pacjentów z placówek państwowych do gabinetów prywatnych z zamiarem uzyskania korzyści osobistych.

3. Odpowiedzialność w stosunku do pacjenta

 1. Podstawowym zadaniem logopedów w stosunku do pacjentów jest rzetelna diagnoza oraz prowadzenie terapii adekwatnej do danego zaburzenia.
 2. Logopedzi nie mogą dyskryminować w swoich placówkach pacjentów ze względu na ich status społeczny, rasę, religię, płeć i inne.
 3. Logopedzi powinni zadbać o nawiązanie dobrego kontaktu z pacjentami w czasie trwania terapii.
 4. Logopedzi powinni dokonywać analizy efektywności terapii i powinni zdawać sobie sprawę z ewentualnego braku postępów terapii u pacjenta.
 5. Opłaty za usługi logopedyczne powinny być uzgodnione z pacjentem przed rozpoczęciem terapii.
 6. Logopedzi są zobowiązani do zachowywania tajemnicy zawodowej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. O ile logopeda dzieli się informacjami o pacjencie z innymi specjalistami, powinien upewnić się, iż te informacje są przekazane w ścisłym zaufaniu.

4. Odpowiedzialność w stosunku do kolegów logopedów

 1. Logopedzi nie powinni dyskredytować innych logopedów. Nie powinni szkodzić osobiście im i ich zawodowej pozycji.
 2. Pacjent może być przeniesiony na terapię do innego logopedy po konsultacji obydwu logopedów i za zgodą samego pacjenta.
 3. W przypadku, gdy terapia prowadzona jest przez więcej niż jednego logopedę sprawa powinna być wyjaśniona przez samych zainteresowanych.
 4. Logopedzi powinni dążyć do wzrostu wiedzy w zakresie ich specjalności i dzielić się wynikami swoich naukowych dociekań.

5. Odpowiedzialność w stosunku do PZL

 1. Logopedzi - członkowie Polskiego Związku Logopedów zobowiązani są do przestrzegania statutu PZL i dyscypliny związkowej.
 2. Polski Związek Logopedów i jego członkowie muszą dążyć do upowszechniania wiedzy logopedycznej w społeczeństwie.
 3. Logopedzi powinni upewnić się, że wszystkie informacje, dotyczące zaburzeń mowy, przekazywane do publicznej wiadomości, są prawdziwe.

6. Etyczne wskazania dla nauki

 1. Pacjent lub jego opiekun musi wyrazić pisemną zgodę na badania naukowe i wykorzystanie ich wyników.
 2. Badania nie mogą naruszać godności pacjenta.
 3. Logopedzi powinni stosować wyłącznie metody diagnozy i terapii naukowo uzasadnione.

Tłumaczenie: Mieczysław Chęciek
Redakcja: Zarząd Główny PZL

PROJEKT oddany po dyskusję środowiska - zajżyj:
http://www.logopeda.org.pl

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54