„JUŻ WIEM!” - zabawa edukacyjna dla dzieci umiarkowanie i znacznie upośledzonych umysłowo

Oprogramowanie » „JUŻ WIEM!” - zabawa edukacyjna dla dzieci umiarkowanie i znacznie upośledzonych umysłowo

Niniejszy program-prezentacja „Już wiem!” została wykonana w ramach studiów podyplomowych „Edukacja informatyczna w szkole podstawowej i gimnazjum” realizowanych w II edycji granatów MEN na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Autorem jest Grzegorz Stano - pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Jaworzno, a promotorem Marta Drewnowska - Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. AGH w Krakowie.

1. Wprowadzenie

Już wiemW postępowaniu pedagogicznym z osobami upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym ciągle szuka się nowych rozwiązań. Wypływa to ze specyfiki rozwoju dzieci dotkniętych upośledzeniem. Jest on mianowicie bardzo różnorodny i nierównomierny. Każdy z uczniów zakwalifikowanych do klas - Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych - startuje z innego poziomu, z innymi schorzeniami i odmiennymi możliwościami rozwojowymi. Rozważając różne możliwości, każdy nauczyciel pracujący z dziećmi specjalnych potrzeb edukacyjnych wcześniej lub później zastanowi się nad możliwością użycia komputera w rewalidacji swoich podopiecznych. Być może skusi się by skorzystać z pomocy komputera, o ile będzie miał dostęp do oprogramowania, które będzie można zaadoptować dla potrzeb jego wychowanków oraz odpowiednią pracownią komputerową. Problem polega na tym, że często programy dostępne dla naszych dzieci pod kątem łatwości obsługi nie korelują treścią z ich potrzebami i możliwościami. Intencją tej pracy jest wskazanie, iż przy niewielkim nakładzie sił można stworzyć, w oparciu o dostępne powszechnie programy, własne pomoce dydaktyczne korelujące treścią z aktualnymi potrzebami uczniów.

2. Zabawa Edukacyjna „Już wiem!”

Już wiemPatrząc na programy wchodzące w skład powszechnie stosowanego pakietu MS Office pod kątem możliwości ich wykorzystania w pracy z dziećmi umiarkowanie i znacznie upośledzonymi umysłowo, zwraca uwagę PowerPoint jako narzędzie, za pomocą którego skutecznie można przedstawić uczniom nowe, często bardzo trudne dla nich treści. Różnorodność środków ekspresji audiowizualnej, oferowana przez program, umożliwia osobie z niego korzystającej przekazać założone przez nią treści bardzo ciekawie, koncentrując uwagę odbiorców na prezentowanych informacjach. Możliwości tego programu wydają się być szczególnie istotne z punktu widzenia terapii dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych, ponieważ „koncentracja uwagi u dziecka z prostym upośledzeniem umysłowym jest zazwyczaj słaba i krótkotrwała. Należy ją nieustannie stymulować, zmieniając sposób prezentacji materiału” [1].

Atrakcyjność formy podawania wiedzy powoduje, że dzieci chętnie wracają do proponowanych przez nauczyciela ćwiczeń. Ma to kolosalne znaczenie ponieważ, według Braunerów [1], aby dziecko przyswoiło już wcześniej nabyte umiejętności, należy do nich wracać w atmosferze swobody i relaksu. Mając to zdecydowano się wykorzystać program PowerPoint jako narzędzie do skonstruowania pomocy dydaktycznej „Już wiem!”, przeznaczonej dla Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego.

3. Treści edukacyjne programu

Już wiemZabawa edukacyjna „Już wiem!” jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym z Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych. Może także znaleźć zastosowanie w przedszkolach. Jest zgodna z programem wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym i ma za zadanie realizować cele wyznaczone przez ten program, w tym cel główny edukacji osób głębiej upośledzonych umysłowo, którym jest „wszechstronny ich rozwój na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak. aby były zaradne, umiały sterować swoim zachowaniem, by mogły uczestniczyć w życiu społecznym” [4].

Zabawa edukacyjna „Już wiem!” koncentruje się szczególnie na jednym z pięciu przedmiotów-obszarów oddziaływania, wyróżnionych w programie nauczania - Funkcjonowaniu w środowisku - i stara się partycypować w realizacji jego celów. „Głównym celem przedmiotu - obszaru oddziaływania „Funkcjonowanie w środowisku” - jest wyposażenie dziecka głębiej upośledzonego w takie umiejętności i sprawności, aby jak najlepiej było ono przygotowane do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania różnych ról społecznych w jego środowisku, w miarę możliwości samodzielnie, niezależnie i godnie” [4]. Proponowana zabawa edukacyjna może przyczynić się do realizacji wielu celów z tego obszaru oddziaływania, a w szczególności:

 • wyrobienie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach i przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • poznanie środowiska społecznego i przyrodniczego
 • kształtowanie umiejętności nadawania i odbioru informacji drogą werbalną lub pozawerbalną,
 • kształtowanie umiejętności wykonywania prostych operacji umysłowych: porównywania, uogólniania, odnajdywanie związków przyczynowo-skutkowych
 • poznanie elementarnych pojęć matematycznych, niezbędnych do funkcjonowania w środowisku
 • nauczenie czytania i pisania w zakresie możliwym do osiągnięcia

4. Budowa programu

Zabawa Edukacyjna „Już wiem!” jest podzielona na cztery działy zgodne pod względem treści z działami obszaru oddziaływania „Funkcjonowanie w środowisku”:

 • Trochę komunikacji - Komunikowanie się
 • Trochę matematyki - Elementarne pojęcia matematyczne
 • Świat wokół mnie - Uspołecznienie
 • Mój komputer - Uspołecznienie i komunikowanie się

Dział Trochę komunikacji służy rozwojowi mowy czynnej, analizy wyrazowej oraz czytania całowyrazowego. Składa się on z dwóch ćwiczeń:

 • Zaczyna się na literę... - w tym ćwiczeniu uczeń ma za zadanie rozpoznać obrazki, których nazwy zaczynają się na daną literę. Wybrano litery „p” i „k", ponieważ są to pierwsze litery imion dzieci z klasy i na tych literach ćwiczono słuch fonematyczny.
 • Taki sam wyraz - to ćwiczenie w czytaniu całowyrazowym (globalnym), polegające na poznawaniu takich samych etykiet wyrazowych.

Kolejny dział Świat wokół mnie pomaga dzieciom zdobywać kompetencje i wiedzę potrzebną w życiu codziennym. Zawiera cztery ćwiczenia:

 • Gospodarstwo domowe - grupuje zadania polegające na urządzaniu pomieszczeń w domu.
 • Ważne telefony - uczy dziecko telefonować na policję, pogotowie i straż pożarną,
 • Pogoda, ta pogoda - to ćwiczenia z zakresu dobierania ubrania do pogody i pory roku oraz rozpoznawania pór roku.
 • Ćwiczenie Stosunki czasowe pomaga dzieciom zrozumieć następstwo czasu w zakresie jednego dnia.

Już wiemDział Trochę matematyki uczy poznawać cyfry, zliczać elementy zbiorów, obserwować i porównywać przedmioty.

Ostatni dział - Mój komputer - to ćwiczenia mające za zadanie ułatwić dzieciom zapoznanie się a następnie korzystanie z komputera.

Każde ćwiczenie kończy się planszą zawiadamiającą o sukcesie dziecka. Jest to zgodne z zasadą ortodydaktyki, która mówi. że aby dziecko nie zniechęcało się, zawsze po dokonanym wysiłku powinno zobaczyć rezultat swojej pracy i mieć świadomość odniesionego sukcesu [1].

Niewątpliwą zaletą zabawy edukacyjnej „Już wiem!” jest możliwość jej modyfikowania. uzupełniania nowymi ćwiczeniami przygotowanymi w programie PowerPoint w zależności od aktualnych potrzeb nauczyciela. Ćwiczenia zawarte w prezentacji mają bowiem jedynie pobudzić osoby pracujące z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo do realizowania własnych pomysłów z użyciem komputera jako pomocy dydaktycznej.

Tak stworzona prezentacja na pewno będzie dobrze służyć podopiecznym Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, uczniom szkół specjalnych. Od strony graficznej, autor starał się wykorzystać maksymalnie środki przekazu dostępne w programie Power Point i wydaje się, że zaowocuje to łatwiejszym przyswajaniem umiejętności i wiedzy przez uczniów.

Gratulujemy autorowi wspaniałego pomysłu zabawy komputerowej, a użytkownikom „Już wiem!” życzymy radosnej zabawy oraz wielu własnych sukcesów odniesionych w czasie wykonywania dowolnie wybranych zadań.

AUTOR: Grzegorz Stano - pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworznie; ul. Wolności 1. Jest to placówka skierowana do dzieci lekko upośledzonych umysłowo z zespołami edukacyjno-terapeutycznymi dla dzieci umiarkowanie i znacznie upośledzonymi umysłowo.

Prezentację „JUZ WIEM!” można pobrać w dziale Oprogramowanie, a jeśli nie masz programu PowerPoint pobierz dodatkowo przeglądarkę prezentacji PowerPoint.

Literatura wykorzystana przez autora programu:

 1. Brauner, A. i F., Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym, WSiP, Warszawa 1995.
 2. Polkowska I.. Karty Pracy dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, WSiP, Warszawa 2000.
 3. Polkowska I., To my, zeszyt ćwiczeń, WSiP, Warszawa 1999.
 4. Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, MEN, Warszawa 1997.
 5. Schopler E., Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, SPOA, GWP, Gdańsk 1994.

Opracowanie: Marzena Mieszkowicz i Grzegorz Duczmal

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54