Klasyfikacje zaburzeń mowy u osób upośledzonych umysłowo

Zaburzenia mowy » Klasyfikacja » Klasyfikacje zaburzeń mowy u osób upośledzonych umysłowo

Problem zaburzeń mowy u osób z upośledzeniem umysłowym poruszany jest w literaturze przedmiotu dość szeroko, aczkolwiek do chwili obecnej nie zdołano jeszcze całkowicie wyjaśnić całokształtu przyczyn i patomechanizmów tych niejednokrotnie różnych objawowo zaburzeń. Zdaniem E. Minczakiewicz w populacji dzieci z upośledzeniem umysłowym, podobnie jak w populacji dzieci o normalnym rozwoju, daje się rozpoznać zaburzenia mowy o zróżnicowanej etiologii, patomechanizmach i symptomatologii. Autorka podaje, iż liczne badania prowadzone dotychczas zarówno w kraju jak i za granicą pozwoliły ustalić, że nie ma specyficznych zaburzeń charakterystycznych dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Na ogół u omawianej grupy osób występują takie same zaburzenia jak u osób z normą intelektualną, aczkolwiek w specyficznych, genetycznie uwarunkowanych postaciach niedorozwoju umysłowego, występują określone typy zaburzeń mowy np. w zespole Downa, czy w mózgowym porażeniu dziecięcym.

Na podstawie prowadzonych badań autorka ustaliła również, że wady wymowy mogą zakłócać wypowiedzi dzieci upośledzonych umysłowo w różnym stopniu. Mogą to być:

nieznaczne zakłócenia (wypowiedź na ogół zrozumiała);

zakłócenia znacznego stopnia (wypowiedź zrozumiała jedynie dla osób stale przebywających w kontakcie z dzieckiem);

zakłócenia w wysokim stopniu (wypowiedź jest zupełnie nie zrozumiała nawet dla najbliższych).

Wielu autorów (por. Szuniewicz, Koper, Gałkowski) zauważa, że zaburzenia mowy częściej występują u osób głębiej upośledzonych umysłowo niż u osób z lżejszym stopniem niedorozwoju, przy czym im głębszy niedorozwój umysłowy, tym zaburzenia mowy są cięższe, bardziej złożone i nawarstwione. Szuniewicz wprowadziła bardzo trafne określenie „zespołu wad”.

Badając problem etiologii zaburzeń mowy E. Minczakiewicz zauważyła, iż wśród autorów (Fawcus, Matthews, Gałkowski ) nie ma pełnej zgodności poglądów . Wśród najczęściej podawanych przyczyn powodujących zaburzenia mowy u dzieci upośledzonych umysłowo są:

niedorozwój ośrodkowego układu nerwowego;

urazy mózgu i porażenia centralnego układu nerwowego;

wady morfologiczne i dysfunkcje narządów artykulacyjnych;

upośledzenie słuchu;

zaburzenia hormonalne;

zaburzenia emocjonalne;

nieprawidłowości oddziaływania środowiska wychowawczego.

Autorka prowadziła na ten temat również własne badania i ustaliła, że prawdopodobnie przyczynami zaburzeń mowy u dzieci upośledzonych umysłowo były:

upośledzenie umysłowe (oligofazja);

uszkodzenie struktur korowych mózgu (alalia, afazja);

uszkodzenie układu pozapiramidowego (anartria, dysartria);

nieprawidłowa budowa anatomiczna lub uszkodzenie narządów mowy (dysglosja);

nieprawidłowe oddziaływanie wychowawcze środowiska rodzinnego: brak podniet do mówienia, brak odpowiednich wzorców, nadmiar bodźców itp. (dyslalia);

zaburzenia emocjonalne (mutyzm, tachylalia, bradylalia);

inne trudne do ustalenia (jąkanie, giełkot).

Etiologiczna klasyfikacja zaburzeń mowy u osób upośledzonych umysłowo:

ZABURZENIA MOWY

Według A. Szuniewicz u dzieci z upośledzeniem umysłowym najczęściej występują: seplenienie, bełkot (dyslalia), jąkanie, zespół wad, mowa nosowa, rotacyzm oraz mowa bezdźwięczna.. Natomiast E. Minczakiewicz wśród objawów, jakie obserwowała podczas prowadzonych badań u dzieci niepełnosprawnych umysłowo wyróżniła:

brak mówienia i rozumienia;

zaburzenia artykulacyjne: seplenienie, rynolalia, reranie (rotacyzm), wymowa bezdźwięczna, nieprawidłowa wymowa t, d, k, g - substytucje i deformacje;

zaburzenia głosu: chrypka, zanik głosu, dysfonia;

zaburzenia płynności mówienia: jąkanie, giełkot, bradylalia, tachylalia.

Symptomatologiczna klasyfikacja zaburzeń mowy u osób upośledzonych umysłowo:

ZABURZENIA

Opracowanie - Marzena Mieszkowicz - neurologopeda

Literatura:

  1. Minczakiewicz E. - Z badań nad zaburzeniami mowy u dzieci upośledzonych umysłowo, (w:) Z zagadnień oligofrenopedagogiki, (red.) J. Pańczyk, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1989;
  2. Minczakiewicz E. - Zaburzenia mowy u osób z upośledzeniem umysłowym (w:) Polska terminologia logopedyczna, pod red. J. Ożdżyńskiego, Wydawnictwo „Secesja”, Kraków 1994;
  3. Minczakiewicz E. - Zaburzenia mowy i ich odbicie w piśmie uczniów młodszych klas szkoły specjalnej dla lekko upośledzonych umysłowo, 1993 „Logopedia”, 20, s.113-118;
  4. Szuniewicz A. - Próba badań wad wymowy dzieci upośledzonych umysłowo w warszawskich szkołach specjalnych, 1967 „Logopedia”, 7, s.112-117.

Losowe zdjęcia

Informacje

Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Marzena Mieszkowicz

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock

oligomarzka@o2.pl

+48 (24) 266 91 54